Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Stacks Image 505
 1. RONDLEIDING

  IN BASILIEK EN SCHATKAMER

  SUSTERENIn de maand augustus is de basiliek en de schatkamer van Susteren

op dinsdagmiddag en zaterdagmiddag

van 14.00 uur tot 17.00 uur geopend.

Om 14.00 uur , 15.00 uur en 16.00 uur worden

er in de basiliek en aansluitend in de schatkamer

rondleidingen verzorgd.

Gestart wordt vanuit de basiliek

Vanwege de bestrijding van het coronavirus kunnen

hieraan slechts een beperkt aantal mensen deelnemen.

Aanmelding vooraf is niet vereist wel gewenst.

Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr W. Schulpen

nader informatie treft u aan via deze
link

Daar kunt u al genieten van een visuele rondleiding.KROEDWUSJ
EN
Maria Ten Hemelopneming


Op zaterdag 15 augustus vieren we om 18.00 uur in de basiliek van Susteren en om 19.00 uur in de kerk van Mariaveld het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Met dit feest verbonden is de zegening van de Kroedwusj. Een boeket van kruiden van het veld.
Dat de kruiden uitgerekend met Maria Tenhemelopneming gezegend worden, komt doordat het een heel oud gebruik is om Maria aan te duiden met namen die ontleend zijn aan de plantenwereld en in haar een bloem te zien die de gezegende vrucht Jezus voortbracht. Bovendien is augustus de periode waarin deze kruiden bloeien.

Vrijwilligers hebben in de afgelopen dagen kruiden van het veld verzameld om hiermee voor de parochianen kroedwusjsen te maken

Voorafgaande aan de eucharistievieringen bestaat de mogelijkheid om bij de ingangen van de kerken een “Kroedwusj” te kopen. De opbrengst komt de geloofsgemeenschap ten goede. Deze inkomsten hebben de parochies in het coronatijdperk hard nodig hebben.

Vanwege de te verwachte drukte is het noodzakelijk dat zij die willen deelnemen aan de eucharistievieringen zich van tevoren hebben aangemeld via het parochiekantoor van hun parochies.

Voorafgaande aan de Heilige Missen in Susteren en Mariaveld worden een aantal Kroedwusjsen gezegend die bestemd zijn voor de gelovigen die niet aan de Eucharistievieringen willen of kunnen deelnemen. De Kroedwussen van de kerkgangers worden zoals gebruikelijk tijdens de heilige mis gezegend.

Vóór het begin van de H. mis in de basiliek om 18.00 uur kunt u op het Salvatorplein in het bezit komen van een gewijde of nog niet gezegende “kroedwusj”. De kroedwusjsen zijn verkrijgbaar vanaf € 3,50 . De opbrengst is zoals reeds vermeld bestemd voor de geloofsgemeenschap. U kunt ook vooraf een Kroedwusj van de basiliek bestellen per email :
[email protected] (Dit is niet noodzakelijk. Wel bent u door te bestellen er zeker van dat u een Kroedwusj krijgt)

Ook in Mariaveld zijn de Kroedwusjsen gezegend of niet gezegend voorafgaande aan de heilig mis van 19.00 uur verkrijgbaar vanaf € 2,50

NIEUWS VIA FACEBOOK
CORONAMAATREGELEN
Stacks Image 16563
EUCHARISTIE VIEREN

TEN TIJDE

VAN HET

CORONAVIRUS

De bisschoppen hebben bekend gemaakt dat vanaf 2e Pinksterdag (1 juni) de kerken voor publieke vieringen weer geopend mogen worden. Voor de vrijwilligers die zich met de inrichting van kerken en de uitvoering van de bisschoppelijke instructies (- 9 bladzijden) bezig gehouden hebben, is dinsdag 2 juni de vroegst haalbare datum om met de vieringen in onze vijf kerken te kunnen beginnen.
De eucharistievieringen in het coronatijdperk kunnen slechts onder strikte voorwaarden worden gevierd, aldus de bisschoppen.

Deze bepalingen voor de kerkgangers zijn onder andere- :

 1. 1. Kerkgangers mogen geen gezondheidsklachten hebben.
 2. 2. Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of de kerkgangers zijn aangemeld en ze dienen de handen te ontsmetten met het ontsmettingsmiddel dat bij de ingang van de kerk ter beschikking wordt gesteld.
 3. 3. Er mogen maximaal 30 kerkgangers aan één viering deelnemen.

Men dient voor elke H. Mis zich bij de parochie telefonisch aan te melden!!
Met naam, adres en telefoonnummer-. Tevens dient men toestemming te geven dat deze gegevens een tijdlang bewaard mogen blijven. Per parochie is er één aanmeldpunt. Waar en wanneer u kunt reserveren staat beneden vermeld.
DIT RESERVEREN IS VEREIST!En vol is vol.

 1. 4. De afstand tussen de kerkgangers moet 1,5 meter bedragen. In de kerk zijn voor de kerkgangers looproutes aangegeven. En op de banken markeringen. In de kerk wordt gecontroleerd of deze regels in acht worden genomen, niet alleen bij het plaats nemen en verlaten van de kerk, maar ook bij het ter Communie gaan

 1. 5. Tot aan het weekend van 12/13 juni (Sacramentsdag) wordt geen Heilige Communie aan de kerkgangers uitgereikt. Er moeten eerst voorzorgsmaatregelen worden genomen zodat dit uitreiken zonder besmettingsgevaar kan gebeuren.


 1. 6. Er wordt tijdens de Heilige Mis niet gecollecteerd. Bij de uitgang staan voor de kerkgangers collectebussen waarin de – nu zeker – broodnodige bijdrage voor de parochie gedeponeerd kan worden.

 1. 7. Als er tijdens de Heilige Mis door een cantor wordt voorgezongen mogen de kerkgangers NIET meezingen. Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden.

 1. 8. 8. Er zijn geen misboekjes / Laus Deo beschikbaar voor het volgen van de H. MisWilt U deelnemen aan een H. Mis in het weekend dan moet u van tevoren reserveren. Dit kan op dinsdag- en woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Voor
Susteren: tel: 046-4492171
Mariaveld: tel: 046-4491777
Nieuwstadt: tel: 046-4857074 ( dinsdag ) 046-4854141( woensdag)
Dieteren: tel: 046-4492901 (
alleen op dinsdagochtend!)
Roosteren tel: 046-4494322 (
alleen op dinsdagochtend!)

Wij allen, priesters, kerkbestuursleden en leden van de parochie-comités zijn niet blij met deze maatregelen. Zij worden echter voor ons aller bestwil en voor de bestwil van onze (zwakkere) medemensen genomen om de mogelijkheid tot besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk in te perken. Wij hopen dan ook op uw begrip hiervoor!

Pastoor-deken Geert Lauvenberg

LEZINGEN

LITURGIE

KLIK Hier treft u het lezingenschema aan en alle lezingen tot aan 22 november 2020

TARIEVEN
Stacks Image 16709
BESTUUR
x
BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE
Stacks Image 16711
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284
[email protected]

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
[email protected]