UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Cluster SUSTEREN
Sedert enige tijd streeft het bisdom er naar, in het kader van hun eigen opgestelde Blauwdruk 2020,  om de krachten van parochies te bundelen in clusters op te richten.
Een cluster is een parochieverband, waarin meerdere parochies deelnemen.
Aangezien er al een samenwerkingsverband was tussen de parochies
Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roosteren, Dieteren, gaan zij ook het cluster vormen. Er zijn reeds vele vergaderingen geweest en op 12 januari 2015 hebben de kerkbesturen van de afzonderlijke parochies het convenant getekend. In het nieuwe kerkbestuur nemen per parochie twee leden zitting.
Teven zijn er commissies die bemand worden door leden van het nieuwe kerkbestuur en door leden uit diverse parochies.
Zoals
Commisie pastoraat
Commissie financiën 
Commissie secretariaat                                                                                     
Commissie personeel en organisatie                                                                 
Commissie gebouwen en terreinen.
Het clusterbestuur als zodanig vormt het bestuur van de 5 parochies; de “vroegere” kerkbesturen bestaan niet meer. Kerkbestuursleden die deel uitmaken van het clusterbestuur kregen een nieuwe benoeming als kerkmeesters voor alle vijf de parochies. Op parochieniveau is een parochie-comité opgericht dat tot taak heeft in de parochie zorg te dragen voor de gang van zaken.
Het doel van de cluster is om op het pastorale vlak elkaar te inspireren en verlichting te geven aan de pastoors/priesters wat betreft vergaderingen etc. en op het financiële vlak de vaak noodlijdende kerken wat meer steun te kunnen geven.
RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1