Nieuws uit de parochie van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld

Beste Lezers,

 

Secretariaat van de Wonderdadige Medaille

Velen van uw weten momenteel de kerk van Mariaveld te vinden.

Momenteel bestaat er veel vraag van parochianen naar Noveenkaarsen en Wonderdadige Medailles.

De Wonderdadige Medaille is de medaille die in opdracht van de H. Maagd geslagen is en waar Maria van gezegd heeft:
“Dit is het symbool van de genaden, die ik geef aan hen, die er mij omvragen.
Allen die ze dragen, zullen grote genade ontvangen, vooral zij die ze om de hals dragen;
voor hen die ze met vertrouwen dragen, zullen de genaden overvloedig zijn”.

Aangezien het parochiebureau en secretariaat van de Wonderdadige Medaille i.v.m. het Coronavirus slechts sporadisch bezet is, stellen wij het volgende voor:

Voor kaarsen en medailles, rozenkransen, etc. kunt u op de donderdagmorgen van 9.00 – 11.00 uur terecht. Zijn er Wonderdadige medailles, rozenkransen, en overige artikelen, die u graag gezegend wilt hebben, dan zullen wij dit voor u regelen en met u een datum en tijdstip afspreken waarop u uw gezegende bestelling kunt ophalen.

Secretariaat Wonderdadige Medaille voor Nederland en België

 Broederschap zoekt nieuwe leden.

 

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, van de Wonderdadige Medaille,Mariaveld-Susteren is opzoek naar nieuwe leden, zowel heren als dames. De Broederschap zet zich in voor de promotie van de Mariaverering en de verering van de Wonderdadige Medaille.

De Broederschap telt momenteel 10 leden maar meer leden zijn wenselijk.

 

De vereniging neemt naast de eigen processie ook deel aan vele Maria processies in het hele land. Enkele bekenden zijn: de Lichtprocessie van de Kathedraal in Roermond naar de Kapel in ’t Zand, de processie in Wyck-Maastricht, de Stadsprocessies in Weert, Den Bosch, Breda, Delft en Dordrecht en de processies in omliggende plaatsen. Bij verschillende van deze processies gaat het Mariabeeld en Medaille mee.

Op de derde zaterdag van oktober ontvangt de Broederschap de overige Maria Broederschappen uit Nederland. Deze Broederschappen trekken dan mee in de plaatselijke Lichtprocessie.

 

De Mariaverering willen wij graag in stand houden.

Hiervoor hebben wij U nodig. Meldt U aan.

Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven bij het parochiekantoor,

tel: 046-4491777 of tel: 06-51287416.

 

Nieuws oktobermaand

Rozenkransmaand

 

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober.

Slag bij Lepanto

In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans. De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans.

Fatima

Naast de 7e oktober kwam er na 1917 nog een andere belangrijke oktoberdag voor Maria-vereerders bij: de 13e, de herdenkingsdag van het zogenoemde Zonnewonder van Fatima, dat plaatsvond op 13 oktober 1917. Een menigte van circa 70.000 belangstellenden en nieuwsgierigen namen toen bij Fatima (Portugal) een bovennatuurlijk kosmisch fenomeen waar. Uit getuigenverslagen bleek dat velen bang waren dat de zon zich op de biddende menigte zou storten. De mensenmassa stond op een veld verzameld rond drie herderskinderen: Lucia Dos Santos, Jacinta Marto en Francisco Marto. Zij beweerden dat op 13 mei 1917 Maria voor het eerst aan hen was verschenen.

 

Rozenhoedje bidden in huisgezin

Vóór het Tweede Vaticaans Concilie was het heel normaal dat de rozenkrans, of eenderde deel daarvan (‘rozenhoedje’), in katholieke huisgezinnen werd gebeden. Na de sociaal-culturele wendingen van de jaren zestig raakte deze praktijk in onbruik. Toch worden in veel parochies in oktober nog steeds gezamenlijke rozenkranssessies gehouden. Ook worden afbeeldingen van de Heilige Maagd extra gehuldigd.

 

Op de werkdagen in de maand oktober zal ieder avond om 19.00 uur in de kerk van Mariaveld het Rozenhoedje gebeden worden.

 

O.L.Vrouw van Fatima - 13 oktober -  

Het Zonnewonder

 

Op 13 oktober 1917 werd door een menigte van circa 70.000 belangstellenden en nieuwsgierigen

een buitengewoon fenomeen waargenomen. De menigte stond verzameld rond de drie herders-

kinderen die een wonder voorspeld hadden. Volgens de aanwezigen, onder hen ook nietkatholieken, leek de zon plotseling, na het bidden van de rozenkrans, op de menigte neer te storten,

maar deinsde op het laatste moment terug.

Deze gebeurtenis wordt het Zonnewonder van Fátima genoemd.

Latere onderzoekers als Auguste Meessen, professor natuurkunde van de Katholieke Universiteit Leuven en oogartsen als Hope-Ross merken op dat kijken in de zon kan leiden tot bewegende en verkleurde nabeelden op het netvlies.

 

Een ander deel van het ‘zonnewonder’ was echter dat voorafgaand aan de dans van de zon er een zware regenbui over de aanwezigen was gevallen en iedereen stond er druipnat bij. Nadat de zon terug op de normale plaats aan de hemel stond, was iedereen droog. Dit maakt dat het zonnewonder niet te verklaren is als een spel van nabeelden, doordat de mensen in de zon moesten kijken. Alle 70.000 aanwezigen hebben op hetzelfde moment die zon op zich zien afkomen en hun druipnatte kleren waren na afloop droog.

 

VIERING ALLERHEILIGEN en ZEGENING VAN DE GRAVEN

Op zondag 1 november vieren wij in de Eucharistievieringen het hoogfeest van Allerheiligen. In de kerk van Mariaveld vieren wij de Heilige mis om 9.30 uur en in de basiliek van Susteren om 11.00 uur.

Voor deze H. Missen moet u zich aanmelden!

  

GEDACHTENISVIERING OP KERKHOF

Omdat wij zoveel mogelijk mensen willen laten deelnemen aan de gedachtenisvieringen in Susteren en Mariaveld vinden deze plaats op de kerkhoven van de parochies. Hierdoor kan een grotere groep aan de gebedsbijeenkomst deelnemen en kunnen wij voldoen aan de coronavoorschriften zoals deze op het moment van

het schrijven van dit bericht gelden.

Bij slecht weer zullen deze gedachtenisvieringen worden ingekort.

 

Susteren

Aansluitend aan de heilige Mis van 11.00 uur vindt rond 12.00 uur op het kerkhof  bij de basiliek een korte gedachtenisviering plaats voor alle overledenen met aansluitend de zegening van de graven. Na afloop zullen bij de uitgangen van het kerkhof de gedachtenisprentjes worden uitgedeeld.

 

Mariaveld

In Mariaveld vindt op 1 november om 15.00 uur de gedachtenis van de overledenen plaats op het kerkhof. Daarna worden de graven gezegend. De gedachtenisprentjes worden bij de uitgang uitgedeeld

 

Wij vertrouwen op uw begrip

 

Lourdes 2020

 

In september 2020 zouden 35 pelgrims deelnemen aan de jaarlijkse bedevaart naar Lourdes vanuit de parochies Pey-Echt-Susteren georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim en begeleidt door de contactpersonen Daniel en Rosalinda. Door het coronavirus werden helaas alle bedevaarten geannuleerd door het Huis voor de Pelgrim. Voor velen een grote teleurstelling maar met de hoop dat de bedevaart volgend jaar wel mag doorgaan.

 

Jaarlijks wordt er altijd door de groep een grote kaars aangestoken in Lourdes bij de grot voor de vele intenties en op voorspraak van Maria. Dit jaar zijn alleen Daniel en Rosalinda op eigen gelegenheid naar Lourdes afgereisd. Zij hebben in Lourdes uit naam van alle beoogde bedevaartgangers een gro-

te kaars ontstoken voor onze clusterparochies met de intentie dat alle gebeden mogen worden verhoord op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Op de grote kaars zijn alle namen vermeld van de bedevaartgangers die in principe de reis zouden hebben ondernomen.

 

We hopen met zijn allen dat er weer een mogelijkheid komt om samen volgend jaar alsnog met zijn allen op bedevaart naar Lourdes te mogen gaan.

De datum daarvoor staat reeds gepland op 16 t/m 21 september 2021.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Rosalinda Lebioda (0475-485966)

 

Noveen H. Clara

 

Belangrijk: vraag alleen positieve dingen. Bid negen dagen het Wees gegroet bij een brandende kaars, ook als u er geen zin in heeft. Vraag twee dingen die vast onmogelijk lijken om verhoord te worden en iets wat u heel erg ter harte ligt. Laat de negende dag de kaars geheel opbranden en publiceer dit bericht. U krijgt wat u vroeg. Uit dankbaarheid G.W., M.F..

 

LICHTPROCESSIE

 

Gezien de afgekondigde richtlijnen kan de Lichtprocessie op zaterdag 17 oktober niet doorgaan.

De Pontificale H. Mis van zaterdag 17 oktober om 19.00 uur met als Hoofdcelebrant Mgr. H. Smeets, bisschop van Roermond zal wel doorgaan.