RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Gebeden voor thuis

BIDDEN ….
SAMEN OF ALLEEN

Bidden is samenzijn met God. Bidden is praten met God, of luisteren naar God, of stil zijn en weten dat God er is. Er zijn veel momenten op een dag dat je kunt bidden: ’s ochtends bij het opstaan, voor en na het eten, door de dag heen, voor het slapen gaan. Je kunt bidden met je kinderen, of samen als ouders, of als kind of ouder alleen. Thuis of in de kerk. Bidden brengt eenheid.

decorative-line-clipart-green-fancy-line-hi

De vaste gebeden


KRUISTEKEN

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Het kruisteken (het bestaat sinds 150-200 na Christus) is eigenlijk het uitspreken van een zegen, een teken van verlossing. Het persoonlijke of samen bidden beginnen we meestal met het kruisteken.Als we een kerk binnen komen, nemen we met onze wijsvinger een beetje wijwater (als herinnering dat je leeft als gedoopte) en maken daarmee het kruisteken.Het kruisteken maak je door met de hand van je voorhoofd naar je borst te gaan , dan van linker- naar rechterschouder.


249019sdc
ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt;
Uw naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;                                                       
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade.

Het “Onze Vader” (Pater Noster), ook “Gebed des Heren” genoemd, vinden we op twee plaatsen in het Evangelie. Het staat bij de evangelist Matteus (Mt. 6, 9-13) en bij Lucas (Lc. 11,2-4). De tekst bij Lucas is korter.


WEES GEGROET

3-les5maria
Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen                     
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Het “Wees Gegroet” (Ave Maria) is het bekendste Mariagebed. In het eerste deel zien we de groet van de engel (Lc. 1,28) verbonden met de groet van Elisabeth (Lc. 1,42) en gekoppeld aan de naam Jezus. De smeekbede “Heilige Maria” voltooit het gebed.  

decorative-line-clipart-green-fancy-line-hi


Teksten in de Heilige MisSCHULDBELIJDENIS

Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Er bestaan verschillende teksten voor de schuldbekentenis. De tekst hierboven is zoals we die ook in de H. Mis bidden


DE KLEINE LOFPRIJZING

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Het “Eer aan de Vader” wordt de kleine lofprijzing genoemd in onderscheid tot de “Grote Lofprijzing”, het Gloria in de Heilige Mis. De kleine lofprijzing komt uit de 4e eeuw.

DE GROTE LOFPRIJZING (Gloria)

jesus-teacher-modicon1

Hij is alleen de Allerhoogste, Jezus Christus

Eer aan God in den hoge,
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Het Gloria (= eer, roem, prijzen)is een lof- en smeekgebed en wordt gezegd of gezongen bij feestelijke H. Missen. Gedeelten uit deze tekst zijn al zeer oud en komen uit de 2e en 4e eeuw. De tekst zoals we deze nu gebruiken komt uit de 9e eeuw.


GELOOFSBELIJDENIS  (Credo)

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
5-trinity


Ikoon van de Drievuldigheid: Vader, Zoon en Heilige Geest


Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk;
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

De apostolische geloofsbelijdenis komt uit de 4e eeuw. Het bevat de belangrijkste inhoud van ons katholieke geloof.


HEILIG, HEILIG  (Sanctus)

De_uitreiking_van_d_487620b
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

Het Sanctus is een lofprijzing, die in elke H. Mis gezegd of gezongen wordt. De woorden komen uit een tekst van de profeet Jesaja (Jes. 6,3).  


GELOOF VERKONDIGEN

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Aansluitend aan de verandering van brood en wijn in het Lichaam en het Bloed van onze Heer, zeggen de gelovigen samen deze uitroep.
 
decorative-line-clipart-green-fancy-line-hiVoor thuis


OCHTENDGEBED

De nacht is voorbij, een nieuwe dag begint.
Wij bidden U, God,
dat wij vandaag mogen leven als kinderen van het licht.
Help ons ook vandaag goed te zijn:
geduldig, vergeven, trouw en eerlijk, open, helpen wie dat nodig heeft.
Zo kunnen wij zijn zoals uw zoon Jezus.
Dank u wel voor deze nieuwe dag.
 

AVONDGEBED

249027sdc
Deze dag is bijna voorbij.
Jezus noemde U ‘onze Vader’    
omdat Hij U kende
als uw eigen kind.
Ook wij zijn van U
en hebben vandaag geprobeerd
om uw aarde mooier en gelukkiger te maken.
We gaan straks lekker slapen
en rusten uit van alles wat we vandaag
voor U en elkaar hebben gedaan.

 

AAN TAFEL

voor het eten
1. Heer, zegen ons en deze gaven, die wij van uw goedheid mochten ontvangen. Door Christus, onze Heer. Amen.
2. Heer, wij vragen uw zegen over ons en deze maaltijd. Wij danken U voor het eten van elke dag; help ons te delen met hen die te weinig hebben. Door Christus, onze Heer. Amen.
3. Vader in de hemel, het eten staat weer klaar. Dank u wel voor wat er groeide op de velden en voor wie ons eten hebben voorbereid. Zegen ons en deze maaltijd.  Door Christus, onze Heer. Amen.

na het eten
1. Heer Jezus, U was aan tafel met uw leerlingen. Wij danken U dat ook wij hier samen mochten eten van het voedsel van onze aarde. 
2. Heer onze God, van U komt alles wat deze tafel biedt: de vruchten van de aarde, het werk van onze handen, de gezelligheid onder elkaar. Dank U wel, God!
3. Wij danken U voor al het goede. Wij vragen U: help ons om zelf goed te zijn voor andere mensen. Door Christus, onze Heer. Amen.

2-les7hart


Jezus klopt aan de deur van je hart.

HET BELANGRIJKSTE GEBOD, DAT VAN DE LIEFDE

"Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,     
geheel uw ziel en heel uw verstand.Dit is het voornaamste en eerste gebod.Het tweede, daarmee gelijkwaardig:Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten."

Aan Jezus werd de vraag gesteld welke van de geboden het allerbelangrijkste is. 
Het is na te lezen in Mt. 22,36-40 of Mc. 12,29-31

RK parochiecluster Susteren